නැවත විකුණුම් පොලී ආකෘති පත්‍රය

ඉහළ නිෂ්පාදන ඉල්ලුම සහ සැපයුම සීමා සහිත නිෂ්පාදනය හේතුවෙන් Perfect Descent දැනට නව විකුණුම්කරුවන් පිළි නොගනී. ඔබට මෙම පොලී පෝරමය සම්පූර්ණ කිරීමට නිදහස ඇති අතර නිෂ්පාදන ධාරිතාව වැඩි දියුණු වූ විට අපි සම්බන්ධ වන්නෙමු.