ස්වයංක්‍රීයව භාවිතා කරන්නන් අධීක්ෂණය කිරීම පිළිබඳ බාගත කළ හැකි දැන්වීමේ සිඟිති රූපය.

2021 අධීක්ෂණ දැන්වීම

පීඩී නැවත ලබා ගැනීමේ වසන්තය සඳහා පහත් දැනුම් දීමක් සඳහා සිඟිති-රූපය

2019 ආපසු ලබා ගැනීමේ දැන්වීම